Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký và người quản trị Công ty

    Hotline